به سایت ما خوش آمدید.

مدیریت قطعات

 پایگاه جهانی تأمین کنندگان ، طیف گسترده ای از مواد.

✓ ما خریداران پروژه اختصاصی EMS را تجربه کرده ایم.

 فقط مدیریت تأمین کننده ، منابع تأیید شده و مجاز.

✓ ما برای نیازهای مشتری راه حل های کلید در دست ، محموله و ترکیبی ارائه می دهیم.

✓ خدمات مهندسی مواد را به تیم مهندسی شما ارائه می دهد و مسئولیت تأمین مواد را از عهده آنها برمی دارید.

 قابلیت پیشنهاد مهندسی م ،لفه ها ، صلاحیت های مonلفه ها و منابع جایگزین.

 استفاده از سیستم SAP EPR برای برنامه ریزی ، خرید و مدیریت موجودی.