به سایت ما خوش آمدید.

تجزیه و تحلیل EMC

با در نظر گرفتن مسائل EMC در مرحله طراحی ، نه تنها هزینه را کاهش می دهد ، بلکه تعداد تایید محصولات را کاهش می دهد و دوره توسعه را کوتاه می کند.

Pandawill می تواند پیشنهادات و راه حل های طراحی EMC از طراحی اصلی تا توصیه ها و برنامه های طراحی EMC را ارائه دهد. همچنین می تواند در مراحل بعدی آزمایش ، موقعیت یابی و تصحیح EMC در سطح سیستم استفاده شود.

EMC Analysis