به سایت ما خوش آمدید.

کنترل صنعتی

چندین نوع سیستم کنترل وجود دارد که در تولیدات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد ، از جمله سیستم های کنترل نظارت و جمع آوری داده ها (SCADA) ، سیستم های کنترل توزیع شده (DCS) و سایر تنظیمات سیستم کنترل کوچکتر مانند کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی (PLC) که اغلب در بخشهای صنعتی یافت می شوند. و زیرساخت های حیاتی

ICS معمولاً در صنایعی مانند برق ، آب ، نفت ، گاز و داده استفاده می شود. بر اساس داده های دریافت شده از ایستگاه های از راه دور ، می توان دستورات نظارتی خودکار یا اپراتور را به دستگاه های کنترل ایستگاه از راه دور هدایت کرد که اغلب از آنها به عنوان دستگاه های میدانی یاد می شود. دستگاه های میدانی عملیات محلی مانند باز و بسته شدن دریچه ها و بریکرها ، جمع آوری داده ها از سیستم های حسگر و نظارت بر محیط محلی را برای شرایط هشدار کنترل می کنند.